Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Hướng dẫn các thao tác cài đặt máy in Canon LBP2900 cho Ubuntu 11.04

Hướng dẫn các thao tác cài đặt máy in Canon LBP2900 cho Ubuntu 11.04
Trước tiên bạn cần tài về gói này: gs-esp và cài nó tại liên kết bên dưới.
http://launchpadlibrarian.net/56217598/gs-esp_8.71.dfsg.2-0ubuntu7_all.deb
sau đó thực hiện cài bình thường như với cách bên dưới cài cho các bản Ubuntu 10.10 về trước
1. Tải về các trình điều khiển máy in Canon phiên bản 2.0 từ trang web Canon tại Úc :
http://support-au.canon.com.au/contents/AU/EN/0900772408.html
2. Giải nén tệp CAPT_Printer_Driver_for_Linux_V200_uk_EN.tar.gz đã tải về, sẽ có thư mục
CAPT_Printer_Driver_for_Linux_V200_uk_EN
3. Mở Cửa sổ dòng lệnh và chuyển đến thư mục phụ
CAPT_Printer_Driver_for_Linux_V200_uk_EN/Driver/Debian/. Cài đặt 2 tệp « .deb » theo
thứ tự như sau:
sudo dpkg -i cndrvcups-common_2.00-2_i386.deb
sudo dpkg -i cndrvcups-capt_2.00-2_i386.deb
4. Sao lưu lại tệp « /etc/init.d/ccpd » thành « /etc/init.d/ccpd.orig »
sudo cp /etc/init.d/ccpd /etc/init.d/ccpd.orig
5. Mở tệp /etc/init.d/ccpd trong một trình soạn thảo văn bản đơn giản:
gksudo gedit /etc/init.d/ccpd
6. Thay thế hoàn toàn nội dung tệp /etc/init.d/ccpd bằng nội dung sau đây:
# startup script for Canon Printer Daemon for CUPS (ccpd)
### BEGIN INIT INFO
# Provides:
# Required-Start:
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start:
# Default-Stop:
# Description:
### END INIT INFO
ccpd
$local_fs $remote_fs $syslog $network $named
$ALL
$syslog $remote_fs
2 3
0 1 4 5 6
Start Canon Printer Daemon for CUPS
DAEMON=/usr/sbin/ccpd
LOCKFILE=/var/lock/subsys/ccpd
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME=ccpd
DESC="Canon Printer Daemon for CUPS"
test -f $DAEMON || exit 0
. /lib/lsb/init-functions
case $1 in
start)
log_begin_msg "Starting $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --start --quiet --exec $DAEMON
log_end_msg $?
;;
stop)
log_begin_msg "Stopping $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $DAEMON
log_end_msg $?
;;
status)
echo "$DESC: $NAME:" `pidof $NAME`
;;
restart)
log_begin_msg "Restarting $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $DAEMON
sleep 1
start-stop-daemon --start --quiet --exec $DAEMON
log_end_msg $?
;;
*)
echo "Usage: ccpd {start|stop|restart|status}"
exit 1
;;
esac
exit 0
7. Khởi động lại dịch vu cups
sudo /etc/init.d/cups restart
8. Đăng ký máy in với hệ thống
sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v
ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
9. Khai báo máy in với daemon ccpd:
sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp0
10. Khởi động daemon dịch vụ ccpd:
sudo /etc/init.d/ccpd start
11. Bổ sung dịch vụ ccpd cho các dịch vụ được tự động khởi động cùng máy tính:
sudo update-rc.d ccpd defaults 50
Kiểm tra tình trạng daemon ccpd
1. Trong cửa sổ dòng lệnh,gõ lệnh sau đây:
sudo /etc/init.d/ccpd status
Phải có kết quả trả lại kiểu như sau:
Canon Printer Daemon for CUPS: ccpd: 1135 1131
2. Dùng lệnh captstatusui ví dụ cho máy in LBP2900:
captstatusui -P LBP2900
Kết quả phải có một cửa sổ theo dõi với thông báo đã ghi: « Ready to print »
Tài liệu tham khảo
Cho máy in LBP2900:
https://help.ubuntu.com/community/CanonCaptDrv190
http://sunscreen.blog.com/2010/03/31/how-to-install-the-canon-lb2900-on-ubuntu-910/
http://wiki.ubuntu-fr.org/imprimantes_canon_lasershot
Cho máy in LBP3000:
http://marionote.wordpress.com/2010/04/03/canon-lbp3000-printer-on-ubuntu-linux-9-10-
karmic-koala/

Tổng số lượt vào

Số người truy cập

Free Counter

Số người Online


Visitor Map

Bạn đang ở đây: